Diepzinnige woorden

Inspiratiefjes

Boeken over spiritualiteit

Blog: Zoek het uit …

Magazines | Nieuwsbrieven

Podcasts

Diepzinnige woorden

Laat je inspireren door deze spreuken of diepzinnige woorden …

Boeken over spiritualiteit en zingeving

David Van Reybrouck & Thomas D’Ansembourg

Vrijheid kun je leren

Na de aanslagen in Parijs en Brussel vonden de twee auteurs elkaar in de overtuiging dat het in de samenleving ook anders kan.

In dit essay pleiten zij voor mindfulness, geweldloze communicatie en compassie. Ieder op zijn werkplek wordt opgeroepen zijn mentale hygiëne te (leren) lezen en te verhogen.

Rens Bod

Waarom ben ik hier?

Een kleine wereldgeschiedenis van zingeving

Auteur Rens Bod is hoogleraar Digital Humanities in Amsterdam, die onderzoek doet naar patronen en hun onderliggende principes in taal, muziek, kunst en geschiedenis.

Bod legde zich toe op een empirisch onderzoek naar zingevingspraktijken vroeger en nu en over de hele wereld. Zo kwam hij tot een rijk overzicht van tal van zingevingspraktijken.

Peter De Graef

Zitten

Rust vinden voor jezelf, voor je medemens, voor de wereld

In een poging om de haast van het leven en de haast in ons hoofd af te remmen, toont theatermaker Peter De Graef hoe het anders kan. 

Hij stelt voor om te proberen je gedachten vanop een afstand te bekijken.

Peter De Graef

Wie ben ik?

en gij?

Theatermaker Peter De Graef stelt de vraag naar zichzelf. Construeren we onze identiteit? 

Hij zou het geluk niet gevonden hebben indien hij niet in taat was geweest om ‘buiten zichzelf te treden’, zich niet te vereenzelvigen met zijn geschiedenis, zijn lichaam, zijn naam …

Hartmut Rosa

Democratie vraagt om religie

Hartmut Rosa, een Duitse socioloog, pleit om in alle kritiek, waarmee religies vandaag de dag geconfronteerd worden, niet het waardevolle van religie en spiritualiteitsbewegingen verloren te laten gaan.

Magazines en nieuwsbrieven

Bij de meeste van de onderstaande uitgeverijen of tijdschriften bestaat de mogelijkheid tot het inschrijven op een nieuwsbrief.

We focussen ons hier niet op tijdschriften die je in de boekhandels kan aankopen.

www.volzin.nl

Volzin is een maandelijks verschijnend magazine uit Nederland voor religie en samenleving.

Volzin is een modern online-platform voor nieuws en verdieping op het gebied van religie, zingeving en samenleving. Verdiep je wereld.

Volzin is sinds oktober 2002 de opvolger van het (protestantse) opinieweekblad Hervormd Nederland en het (katholieke) blad De Bazuin.

www.human.nl

HUMAN wil mens en wereld vooruithelpen door autonomie en verantwoordelijkheid te bevorderen.
Als maatschappelijk georiënteerde mediaorganisatie onderzoeken we, geworteld in het humanisme, persoonlijke levensvragen en maatschappelijke vraagstukken.

We agenderen actuele thema’s en laten hierbij verschillende perspectieven zien. We zijn spil in een netwerk van makers en ideële partners, met wie we streven naar impact en praktische relevantie.

Met als doel: bijdragen aan meningsvorming, zelfontplooiing en positieve veranderingen die leiden tot een betere samenleving.

www.maatschapWij.nu

MaatschapWij is hét inspiratieplatform voor een socialer, vitaler en duurzamer Nederland. We zetten denkers en doeners in de spotlights.

Gezond – Verbonden – Groen

Hoe blijf je fysiek en mentaal gezond in een wereld waarin de druk enorm hoog is en allerlei crises elkaar opvolgen? Hier vind je inspiratie over alles dat te maken heeft met een vitaal leven, zoals: zingeving, positieve gezondheid, voeding als medicijn, fijn werk, zelf-ontplooiing en mentale gezondheid.

www.magazijn.community

Magazijn: zin vinden, zin delen

Wat is de zin van ons leven, van ons werk, van onze relaties? We zijn er allemaal dagelijks mee bezig. Tijden veranderen en onze zoektocht naar zin evolueert mee. MagaZijn is een open doos vol verhalen en ideeën over zingeving.

Wat zou het fijn zijn om altijd te weten hoe je weg te vinden in het leven! Om met de grote en kleine levensvragen te kunnen omgaan.
Helaas bestaat de handleiding van het leven niet …
Instituten en systemen geven niet altijd helpende antwoorden. Dus lopen we allemaal wel eens verloren. Als we er maar van leren …

www.mo.be

MO* – voluit: Mondiaal Nieuws, een Belgisch Nederlandstalig tijdschrift

Magazine staat voor onafhankelijke journalistiek over wereldnieuws, ontwikkelingssamenwerking, andersglobalisme en de klimaatcrisis.

Het blad is los te koop, verkrijgbaar per abonnement en gratis voor abonnees van het weekblad Knack dankzij een structurele samenwerking met Roularta Media Group

MO* magazine heeft een oplage van 90.000 exemplaren en een bereik van bijna 187.300 lezers.

www.transcendentemeditatie.be

Transcendente meditatie

Transcenderen is een toestand waar de geest volledig tot stilte komt, een toestand die volledig natuurlijk en spontaan bereikt wordt door TM beoefening, zonder dat men moet proberen om deze toestand te bereiken. Deze toestand gaat ook samen met een uitzonderlijk diepe toestand van lichamelijke ontspanning.

Het creëren van een dagelijkse routine rond gezonde gewoonten kan ervoor zorgen dat onze geest zich meer op zijn gemak voelt. 

Bond zonder naam – Engagement vanuit het hart

Bond zonder Naam wil zoveel mogelijk mensen vanuit het hart aanspreken en met elkaar verbinden. En zo een samenleving creëren die een warm verschil maakt, vooral voor wie minder kansen krijgt. Concreet willen we dit waarmaken door mensen te inspireren en helpen in hun groei. Want hoe meer inzicht we in onszelf en de wereld hebben, hoe meer we elkaar te bieden hebben. Dit engagement maken we hard voor en met mensen in kansarmoede, eenzaamheid of gevangenschap.

KIES POSITIEF

Omring je met positieve mensen.

Erken goed nieuws.

Heb aandacht voor elkaar, maak connectie en reik uit.

www.iederal.nl

Iederal – alle ruimte voor verbinding en verdieping

Voor levensontdekkers

Bij iederal ontdek je samen waar het voor jou in het leven om draait.

Iederal brengt levensontdekkers bij elkaar. Om met elkaar te ontdekken waar het voor jou in het leven om gaat. Want samen vind je zoveel meer dan wanneer je alleen op zoek gaat.

Vandaag – magazine

‘Vandaag’ is een uitgave van iederal. Het magazine wil lezers inspireren zorgvuldig om te gaan met zichzelf, anderen en de wereld en zo bijdragen aan meer compassie, solidariteit en duurzaamheid. Iederal is een initiatief van het Apostolisch Genootschap.

www.zijnsorientatie.nl

Zijnsoriëntatie – een eigentijds pad van verlichte levenskunst

Zijnsoriëntatie is een eigentijds pad van verlichte levenskunst. Met Zijnsoriëntatie bedoelen we letterlijk: je oriënteren op Zijn, de altijd aanwezige gronddimensie van het bestaan. Alles wat bestaat is een vorm van Zijn. Wanneer je je dat bewust bent, raak je contactvol aanwezig in het Nu. De mallemolen van streven en vermijden, die altijd naar toekomst of verleden wijst, heeft je niet langer in de greep.

Het is de specialiteit van Zijnsoriëntatie om de meditatieve training van ‘rusten in Zijn’ te verbinden met dieptepsychologische begeleiding. Deze verbinding maakt integratie van de Rijkdom van je geest in het leven van alledag mogelijk.

www.inzicht.org

Inzicht – een tijdschrift voor iedereen die op weg is naar een groter inzicht in zichzelf

InZicht biedt materiaal dat bij zelfonderzoek behulpzaam en inspirerend kan zijn. Liefde voor de waarheid is de leidraad.

InZicht is gericht op het doorzien van beperkingen en bevrijding door zelfkennis. Dat betekent het onderscheid ontdekken tussen de begrenzende factoren en het onbegrensde. De waarheid die daaruit volgt, tekent zich af als onpersoonlijk, onvoorwaardelijk en tijdloos.

InZicht is niet gebonden aan een bepaalde traditie en geeft ruimte aan verschillende zienswijzen om de lezer te prikkelen tot de ontdekking van de non duale essentie.

www.debezieling.nl

De Bezieling stopte eind 2023 haar nieuwsbrieven. In 2024 blijft de Bezieling online: alle ruim 1500 artikelen blijven gewoon toegankelijk.

De Bezieling is een publiekssite over hedendaags leven en christelijk geloven. De Bezieling is voor mensen die zoeken naar inspiratie en ankerpunten in het leven. De Bezieling kijkt naar wat speelt in de onderstroom van onze cultuur.

De Bezieling gaat

verder als deel van Volzin

www.humanistischverbond.be

Humanisme en bij uitbreiding vrijzinnig humanisme wordt algemeen gezien als een levensbeschouwing waarin de mens en de menselijke ontwikkeling centraal staan. Humanisme vertrouwt op de kracht van mensen: ieder individu kan zelf nadenken, zelf oordelen en binnen de mogelijkheden die voorhanden zijn het eigen leven inhoud en betekenis geven. Vrij denken, vrij onderzoek, zelfbeschikking, menswaardigheid, verantwoordelijkheid, maakbaarheid, gelijkheid, verdraagzaamheid en solidariteit zijn kernbegrippen van het vrijzinnig humanisme.

De rechten van de mens, zoals vastgelegd in de Universele verklaring van de rechten van de mens en het Europees verdrag voor de rechten van de mens, zijn daarbij het morele referentiekader.

www.still-magazine. be

Still is een halfjaarlijks blad van het stiltecentrum Menas gefocust op verstilling, verbinding en engagement.

Still magazine peilt via fotografie, illustratie, artikels en interviews naar hoe verstilling, verbinding en engagement een plaats vinden in onze maatschappij.

Zo wil Stiltedomein Menas mensen inspireren rond de thema’s die ons drijven.

Het laatste nummer kan je steeds online lezen.

www.bijlichten.be

Bijlichten is een initiatief van Dominicus Gent, een basisgemeenschap van geëngageerde christenen, gegroeid uit de vroegere dominicaanse Gentse studentenparochie. Van de dominicaanse traditie leerden we kritisch na te denken, over geloof, over de wereld, over onszelf. Ooit zijn we ten diepste geraakt door de bijbelse droom van een rechtvaardige wereld, en dat we daarvoor eerst naar de vele uitgeslotenen moeten kijken.

Bijlichten wil hier en daar iets bijlichten, voor wie in deze wereld een weg zoekt naar rechtvaardigheid, verbondenheid en vertrouwen. Naar innerlijke vrede. Een beetje bijlichten kan wonderen doen: je ziet weer de nagel waarop je moet kloppen, je ziet weer de weg voor je voeten, je herkent jezelf weer in het donker.

www.metgezelinzingeving.com

Wij, als Metgezel in Zingeving laten ons inspireren door het zoeken naar religieuze, psychologische en filosofische wijsheden. Vanuit onze opleiding willen wij de verbinding leggen tussen de rijkdom van oost en west.

Al deze tradities uit oost en west hebben als overeenkomst dat zij verwijzen naar de binnenkant van de mens voor het echte leven. Veelal leven wij in een uiterlijke wereld waar geld, materie, status en aanzien ons leven bepalen om uiteindelijk tot de existentiële vraag te komen: ‘Is dit alles”?

 

Mensen met een rijk en vrij innerlijke leven zijn minder beschadigd in hun persoonlijkheid. Geestelijke vrijheid geeft inhoud en betekenis aan het leven en is gebaseerd op een zekere mate van spanning. Het dagelijkse leven brengt echter ook tegenslagen, we leven niet altijd op de top van de berg. Kleine en diepe dalen kunnen ons leven uit balans brengen en ernstig verstoren. Samen met de deelnemers willen wij blijven zoeken naar de persoonlijke veerkracht in verhouding tot de draagkracht en draaglast.

Juist hierdoor wordt elke mens dan ook uitgedaagd tot het vervullen van een potentiële levensbetekenis, anders ontstaat een innerlijke leegte. Hierbij gaat het altijd om de specifieke zin van het individuele leven op een bepaald tijdstip in de levensfase. Dit wil dus zeggen dat de betekenis van het leven –  de zingeving –  voortdurend aan verandering onderhevig is. Daardoor worden we uitgedaagd tot een blijvende zoektocht.

www.spes-forum.be

Onder de noemer Geïnspireerd Samenleven is het de missie van SPES-forum om binnen een breed maatschappelijk kader mensen te inspireren tot een verbonden en zinvol leven. Het woord SPES betekent ‘hoop’ en staat voor de wil om, ondanks alle beperkingen, te werken aan een duurzame toekomst. Tegelijk is het een acroniem voor SPiritualiteit in Economie en Samenleving.

SPES-forum vertaalt spiritualiteit in concrete sensibiliserende, activerende en vormende projecten rond bezielend ondernemen en actief engagement.  De door SPES gehanteerde definitie is heel laagdrempelig en breed.

www.demens.nu

deMens.nu is de koepelvereniging van Nederlandstalige vrijzinnig humanistische verenigingen in Vlaanderen en Brussel.

In het huisvandeMens kan je terecht voor vrijzinnig humanistische plechtighedengesprekken over levensvragen, zingeving en zelfbeschikking, gemeenschapsvormende activiteiten en vrijwilligerswerk. Je vindt er ook informatie over waardig levenseinde en wilsverklaringen, levensbeschouwelijke onderwerpen, lentefeesten en feesten vrijzinnige jeugd, en de waarden van het vrijzinnig humanisme.

www.inspiratio-denktank.be

Inspiratio’ – Geïnspireerd en inspirerend, waarde(n)vol en cultuurkritisch, relevant en constructief

Inspiratio is een denktank, gebaseerd op het judeo-christelijke gedachtegoed, die een waardevolle en waarden-bewuste stem wil laten klinken die tegenwoordig weinig of niet gehoord wordt in de reguliere media. Ze wil schrijvers, denkers en sprekers bij elkaar brengen voor een positief, opbouwend en hoopvol geluid, op het snijpunt van maatschappij en spiritualiteit.

www.logia.be

Logia in Franstalig België

www.forumlogia.be

Logia is een denktank van christelijke experten of ervaringsdeskundigen uit heel Vlaanderen die getuigenissen en expertise aanbieden, bedoeld voor de brede media.

Logia snijdt vanuit haar visie thema’s aan die alle domeinen van de samenleving bestrijken. De experten en ervaringsdeskundigen van Logia bieden een meerwaarde voor het huidige nieuwsaanbod door hun benadering vanuit een christelijke inspiratie. Hiermee benadrukken ze facetten die in het huidige publieke debat te weinig aan bod komen. 

Een opvallende vaststelling is dat ‘gelovig zijn’ van deze tijd is. Een toenemend aantal mensen zoekt vandaag aansluiting bij (religieuze) zingeving. Die wordt door velen, ook jongeren, christelijk ingevuld. Daarnaast is er in de samenleving een vernieuwde belangstelling voor en nieuwsgierigheid naar het fenomeen religie in het algemeen en de betekenis van de christelijke waarden in het bijzonder.

www.christelijkefilosofie.nl

Stichting voor Christelijke Filosofie wil bijdragen aan brede vorming vanuit christelijk perspectief, geïnspireerd door en staand in de traditie van christelijke filosofiebeoefening.

Stichting voor Christelijke Filosofie (voorheen Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte) onderhoudt leerstoelen aan universiteiten, verzorgt publicaties en organiseert activiteiten met betrekking tot christelijke filosofie. De stichting is tevens het uitvoerend orgaan van de Vereniging voor Reformatorische Wijsbegeerte.

www.laverna.be

La Verna is een beweging voor bewustzijn, inspiratie en verbondenheid en nodigt je uit om te leven vanuit verbinding met je hart.

Je kan er door middel van inspirerende bijeenkomsten, workshops, lezingen, stiltemomenten, meerdaagsen, pelgrimsreizen, enz… jezelf ontdekken en ontwikkelen en zo de kunst van liefdevol leven eigen maken.

In La Verna staat respect voor ieders overtuiging centraal.
Ze  gaat ervan uit dat spiritualiteit zich uitdrukt in het dagelijkse leven. Ze gelooft dat openheid voor je innerlijk leven en dat van anderen de weg opent naar wijsheid en liefde en dat je van daaruit creatief en vernieuwend kan handelen.

La Verna put wijsheid uit de verschillende spirituele tradities en gaat uit van de eenheid die alle mensen met elkaar verbindt.

www.skandalon.nl

De uitgeverij Skandalon publiceert boeken in respect voor religieuze tradities om bronnen te ontsluiten vanuit de kracht van humaniteit.

Multimediaal ideeënbureau, advisering,ideeënontwikkeling en begeleiding projecten, waaronder het doen verschijnen van boeken

Inspiratiefjes

Vrijheid om opnieuw te beginnen

Vrijheid is de essentie van de mens, omdat de mens het enige wezen is dat opnieuw kan beginnen en historisch besef heeft.

Want stel je voor dat je je hele leven vastzit aan één handeling of gebeurtenis. Bijvoorbeeld, ik ben onrechtvaardig behandeld doordat iemand mij iets heeft aangedaan. Als ik mezelf en anderen niet kan vergeven, dan kan ik nooit opnieuw beginnen. Ik zit altijd gevangen in die ene handeling of gebeurtenis.

(…)

En daarvoor hebben wij bepaalde principes nodig zoals vergeving, als onderdeel van de menselijke vrijheid. En die vrijheid brengt automatisch verantwoordelijkheid met zich mee.

         –

Vaak begrijpen mensen niet wat vrijheid is of gaan ze het juridiseren, zoals bij de vrijheid van meningsuiting, maar dat is niet de essentie. De spontaniteit, een bij uitstek menselijke eigenschap, stelt de mens in staat om telkens te kunnen beginnen met iets nieuws, met een nieuw woord, met een nieuw idee, met een nieuwe handeling en met een nieuwe ontdekking.

uit: Afshin Ellian in: Van Fenema E, Röselaers J. De Leegte Voorbij: Op Zoek Naar Een Verhaal Dat Ons Verbindt.; 2023. blz. 188

Zij aan zij - of - wij en zij?

‘Wij’ zijn de mensen die aanvaarden dat andere mensen een andere waarheid aanhangen.

‘Zij’ zijn de mensen die willen dat iedereen eenzelfde waarheid aanhangt.

‘Wij’ zijn de menen die samen door één deur kunnen, ook al staan we anders in het leven.

‘Zij’ zijn de mensen die een aparte deur willen voor mensen van dezelfde afkomst en met dezelfde levensovertuiging.

 

Daar trekken we dus de lijn.

 

Voor ‘wij’ die in vrede leven onder het motto ‘ieder zijn waarheid’, zijn ‘zij’ een gevaar omdat ‘zij’ ruzie zoeken door hun waarheid op te dringen aan anderen met dwang of geweld.

 

Kom op voor je overtuiging, verdedig ze met vuur. Je mag zelfs de overtuiging van anderen afbreken, je mag ermee lachen en spotten.  Maar zodra je dwang gebruikt – met macht of geweld – tegen mensen die je geloof of je overtuiging niet delen, sta je dus aan de andere kant van de lijn. Dan ben je een bedreiging voor onze samenleving.

 

De lijn loopt dus niet tussen het ene en het andere geloof.

 

Ook niet tussen gelovigen en niet-gelovigen. In elke levensbeschouwelijke gemeenschap zijn er mensen die bereid zijn macht of geweld te gebruiken om hun waarheid aan de rest van de mensheid op te dringen. Dat zijn dus ‘zij’.

 

Maar omdat ‘wij’ nu eenmaal bruggenbouwers zijn, wordt het tijd dat wij voor ‘hen’ de beginselen van onze Europese samenleving nog eens op een rijtje zetten. Duidelijk en verstaanbaar. Zodat ‘wij’ een verhaal hebben dat we met ‘hen’ kunnen delen. In de hoop dat twijfelaars liever aan onze kant van de lijn komen staan dan aan de andere kant.

 

Zo eenvoudig is het. We kunnen niet streng genoeg zijn voor ‘zij’ die de vrede in Europa in gevaar brengen door onze beginselen met de voeten te treden.

 

Maar dan moeten wij duidelijkheid scheppen over hoe wij samenleven. Over onze afspraken en regels. (…) Wij kunnen niet zomaar vaag zeggen dat mensen zich moeten ‘gedragen’ als we niet duidelijk maken wat wij onder ‘zich gedragen’ verstaan.

uit: Van Der Stighelen G. Samen Door Één Deur: Hoe Wij, Kinderen van de Verlichting, Onze Samenleving Moeten Beschermen; 2016. blz. 60-61

Over meditatie

Alles wat in de boeken over meditatie staat, klopt voor geen meter. Het is te zeggen: het klopt an sich allemaal wel. Uiteindelijk. Op den duur. Min of meer. Maar als je zo’n boek leest en je gaat daarna zitten, met in je achterhoofd: op de houding letten en de aandacht bij de adem houden … dan ontdek je alleen dat dat van geen kanten lukt. Zelfs niet een beetje. Ook niet een heel klein beetje. Het lukt gewoon helemaal niet. Het is barre chaos daarbinnen, een woest gekolk van gedachten en gevoelens, verlangens, beelden, intenties … En dat blijft lange tijd zo. En dan bedoel ik jaren. Dat staat in geen enkel boek!

 

Maar tijdens die jaren oefenen gebeurt er wel van alles. Je perceptie wijzigt, hoe je denkt en daardoor ook hoe je leeft. De relatie die je met jezelf hebt, verandert. En dat gebeurt allemaal ten goede. Dus er is wel degelijk een reden om de beoefening op te pakken en door te zetten. Maar sereen aan niets zitten denken met je aandacht bij je adem … vergeet het. Dat komt maar heel traag en geleidelijk.

uit: De Graef Peter. (2023). Zitten. Rust vinden voor jezelf, voor je medemens, voor de wereld. Blz. 18 

Schijn en werkelijkheid

Illusies hebben een paradoxale eigenschap: hoewel zij slechts in de verbeelding bestaan, kunnen zij toch werkelijke effecten teweegbrengen. Stel dat je op vakantie bent in een tropisch land, waar je een matig verlichte hotelkamer binnenloopt. Ineens valt je oog op een slang die in de hoek ligt. In paniek ren je de kamer uit om hulp te halen, maar wanneer je terugkomt blijkt op de vloer geen slang te liggen, maar een gordijntouw dat naar beneden is gevallen. De slang was slechts schijn, maar de paniek en het wegrennen waren dat niet: dat gebeurde werkelijk.

uit: De Wit, H., & Hopster, J. K. G. (2014). Boeddhisme voor denkers. Blz. 27 

Blog: Zoek het uit ...

Wat denk je? Wat weet je? Wat verwacht je?

Gebruik je een bron, dat mag. Maar vermeld ze wel …

Wil je mee denken en schrijven?

Rond ‘religieuze’ begrippen bestaat er heel wat verwarring. Als we woordenboeken raadplegen krijgen we bijna altijd ‘oudbakken’ definities. We spreken zelfs van ‘religie’ nà de religie … Onze maatschappij is evenwel zeer divers geworden.

Een begrip definiëren vanuit één perspectief, één geloofsovertuiging, één ideologie, zal velen onder ons doen hoofdschudden. Zoveel begrippen lijken mensen uit te sluiten, terwijl ze voor velen, zo niet voor iedereen, toch van toepassing zijn, maar niet vanuit die ‘oude’ definitie. Het is nodig dat we helder blijven spreken. Laten we aan de slag gaan …

Wij willen op deze pagina op zoek gaan naar eigentijdse definities.

Voel je je aangesproken, kruip in je pen. Graag vanuit je persoonlijke beleving …

Laat je verleiden om in je pen te kruipen …

Podcasts

Tom Hannes

Bron: Zen & Zo

Tom Hannes is een Vlaamse zen monnik, theatermaker, schrijver en therapeut.  Hij publiceert met regelmaat maatschappijkritische stukken in Belgische kranten.

Ton Lathouwers

Bron: Zen & Zo

Zenleraar Ton Lathouwers is één van de meest onconventionele zenleraren van  Nederland en hij is de oprichter van de Maha Karuna Chan Sangha.

T

Zen & Zo & Datum & Thema

Korte info

T

Zen & Zo & Datum & Thema

Korte info