Bezield Verband Vlaanderen

een open beweging voor spiritualiteit en zingeving

Wij willen een beweging zijn: open en respectvol naar iedereen, ongeacht de levensbeschouwelijke achtergrond. Zo vragen we ieder die zich bij onze beweging aansluit dat hij/zij in luisterbereidheid omgaat met andersdenkenden, bewust van de eigen levensvisie, zonder de eigen levensopstelling op te dringen of als dé waarheid voor te stellen.

Levenslang is het leven: verkennend in het leven staan. De blik verruimen. Verbinding maken. Kansen om samenhorigheid te promoten. Ook crisis te boven komen. Elke levensomstandigheid biedt zo mogelijkheden tot herinterpretatie, tot groei, tot bloei.

Zo is het leven levenslang de weg gaan in een labyrint, nu eens dicht bij de eigen kern, dan weer veraf staand, zoekend, kringen makend …

Interesse om ook ‘vriend van  het Bezield Verband’  te zijn in Vlaanderen … ?

Neem gerust contact op met een van de bestuurders …

Missie

Wat wij willen zijn

Bezield Verband Vlaanderen (BVV) nodigt vanuit een fundamenteel respect bezielde én bezielende mensen uit om een open beweging te vormen rond zingeving en spiritualiteit.

Visie

Wat wij beogen

BVV is gedragen door een kijk op spiritualiteit die open staat voor iedere levensbeschouwing, al dan niet religieus.

Voor BVV is iedereen in onze complexe wereld als mens evenwaardig. Het BVV stimuleert het bewust worden en leven vanuit de eigen levensbeschouwing zodat zij zingevend en zinvindend kunnen functioneren.

BVV  wil mensen kansen geven spiritualiteit te verkennen in een open, warme en respectvolle houding in de hoop dat mensen kracht vinden in hun bezieling.

Actie

Hoe we dat willen doen

Bezield Verband Vlaanderen ondersteunt groepen en individuen door het organiseren van dialoog en vorming, het bijhouden van een open agenda met activiteiten, het bevorderen van groepjes rond spiritualiteit en allerhande andere activiteiten die de missie en visie faciliteren.

Historiek van Bezield Verband Vlaanderen

Basisgemeenschappen

Aan het eind van Vaticanum II, tweede helft van de jaren 60, en in de nasleep van de bevrijdingstheologie ontstonden in Europa groepen die een meer sociale invulling gaven aan ‘kerk-zijn’ en zich organiseerden in landelijke christelijke basisgroepen. In 1983 kwamen ze voor het eerst bijeen in Amsterdam in een ‘Europees collectief’. Ook in Vlaanderen was er een vereniging van basisgroepen, het ‘Breed Beraad’.

Gelovigen nemen het woord – Bezield Verband 

Onafhankelijk daarvan heeft een groep gelovigen in 2011 een Manifest ‘Gelovigen nemen het woord’ gepubliceerd, gebaseerd op een enquête van 8.000 Vlamingen. Daaruit bleek dat binnen de Vlaamse kerk een groot draagvlak bestaat voor grotere inspraak en minder klerikale organisatie, alsook voor mensenrechten binnen de kerk. Hierop reageerden gelovigen, organisaties, basisbewegingen en parochies en vormden in 2013 een ‘Bezield Verband’ dat stem wou geven aan vernieuwende initiatieven in het kerkelijk landschap, aan een perspectiefwissel binnen de katholieke kerk. Een eerste bijeenkomst was de startvergadering in Antwerpen met een bespreking van het Manifest.

‘Breed Beraad’ stopt zijn activiteiten in 2014 en draagt zijn budget over aan Bezield Verband Vlaanderen, die voortaan ook de Europese vertegenwoordiging ter harte neemt.

Perspectiefdag in Buizingen | Reflectiedag in Gent

Op 30/5/2015 organiseert Bezield Verband Vlaanderen een perspectiefdag in Buizingen onder het motto ‘het màg, vooruitgaan’ waarop in 10 werkgroepen allerhande vernieuwingen besproken worden. Het werd een levendig gebeuren met veel volk en vol enthousiasme. De werkgroep ‘secularisatie, een kans voor geloofsvernieuwing’ wordt de basis van de denktank ‘Ginkgogroep’ die zich bezighoudt met eigentijds spiritueel denken.

Op 3/12/2017 houdt Bezield Verband Vlaanderen een reflectiedag gebaseerd op het boek ‘Van ambt tot voorganger’. Na een inleiding door de auteur volgt een uitgesponnen debat met de bisschop, een theoloog, een vrouwelijke voorganger en een pastoor. Er was 170 man in de zaal aanwezig, een groot succes. De bisschop zei uiteindelijk: ‘doe maar’.

Doorstart Bezield Verband | Inspiratiedag

Eind 2019 was een denkdag gepland ‘geloof, verder dan de voordeur’, maar het enthousiasme was tanend, ook al omdat er onvoldoende steun uit het netwerk kwam en Bezield Verband Vlaanderen ging in waakvlam. Toen kwam covid-19 en dat deed er geen deugd aan. Voorjaar 2021 stelden enkele bestuursleden voor om een doorstart te maken met nieuwe mensen en een nieuwe visie. In 2022 kreeg het nieuwe voorstel vorm en op 22/4/2023 hield Bezield Verband Vlaanderen 2.0 zijn eerste inspiratiedag.

Bestuursorgaan van Bezield Verband Vlaanderen

Voorzitter: Johan Bergé

Ondervoorzitter: Pierre Breyne

Secretaris: Marc Bittremieux

Bestuurders: Wim Nijs en  Luk Vanlanduyt

Zetel van de VZW: Tacambaroplein 2, bus 41 – 9700 Oudenaarde