Vrienden gezocht

Onze beweging voor open spiritualiteit zoekt medestanders, tochtgenoten. Vrienden die de beweging genegen zijn en actief willen steunen.

Onderschrijf je onze missie en visie, en ben je bereid om interlevensbeschouwelijk in dialoog te gaan èn wil je ons daarbij moreel en financieel steunen, dan willen we je als vriend van onze beweging verwelkomen.

Tevens verwachten we dat het ‘Handvest voor compassie‘ onderschreven wordt. Wij bieden het hier onder licht gewijzigde vorm aan. (* wijst erop dat we het woord religie of godsdienst door levensbeschouwing hebben vervangen)

Wij denken hierbij aan verschillende vormen van vriendschap.

Individuele vrienden kunnen zich hier melden: xxxxxxxxxx

 

Als aanbod denken we aan:

 • Per kwartaal: Nieuwsbrief & kwartaalspreuk
 • OBISnet: platform om activiteiten, recencies, plaatsen … met spiritueel aanbod te vinden
 • OBISnet: zekerheid van kwaliteitsvol aanbod via het platform
 • Deelname aan leesclubs
 • Deelname aan inspiratiedagen, met vermindering op de deelnameprijs

Verenigingen/uitgevers met open spiritueel aanbod kunnen zich hier melden: xxxxxxxxxx

Als aanbod denken we aan:

 • OBISnet-platform:
  • Verenigingen: bekendmaking van eigen activiteiten – lokaal of regionaal
  • Uitgevers: bekendmaking nieuwe publicaties – korte verwijzingen naar artikels of bijdragen uit tijdschriften
 • Nieuwsbrief
 • Ondersteunen van leesclubs, het nodige materiaal ter beschikking krijgen
 • Deelname aan inspiratiedagen met mogelijkheid uit uitwisseling van ideeën, vragen …

 

 • INTERN voor verenigingen:
  • Charter met kwaliteitslabel rond zingeving
  • Gebruik maken van kwaliteitstool voor de vereniging
  • OBISnet als koepelvereniging
  • OBISnet als spreekbuis van de spirituele verenigingen (naar politiek, onderwijs, religieuze instanties …)
  • Op de website: Bekendmaking van vacatures, van netwerking voor vrijwilligers

  Professionele zin-ondersteuners kunnen zich hier melden: xxxxxxxxxx

   

  Als aanbod denken we aan:

  • Voorstelling in ons tijdschrift en op de website
  • OBISnet: op het platform: bekendmaking van het eigen profiel en het zin-aanbod
  • Als moderator functioneren in leesclubs
  • Een mogelijkheid tot oprichting van een vereniging voor zin-ondersteuners of er lid van worden

  Het principe van compassie of mededogen ligt ten grondslag aan alle religieuze, ethische en spirituele tradities; steeds opnieuw wordt daarmee een beroep op ons gedaan alle anderen te behandelen zoals wij zélf behandeld willen worden.

  Compassie is onze drijfveer om ons onvermoeibaar in te zetten voor het verzachten van het leed van onze medeschepselen, om terug te treden uit het middelpunt van onze wereld en een ander voor het voetlicht te plaatsen, en om recht te doen aan de onschendbare heiligheid van ieder mens en een ieder, zonder enige uitzondering, te behandelen met volstrekte waardigheid, billijkheid en respect.

  Daarbij hoort tevens de opdracht om er zowel in het openbare als in het privé-leven voor te waken geen enkele vorm van leed te veroorzaken. Door gewelddadig te handelen, door de kwaliteit van het leven van een ander te verslechteren, door de grondrechten van die ander te misbruiken of te ontkennen, en door haat te zaaien met laatdunkende uitingen over anderen – zelfs over onze vijanden – doen wij de menselijkheid die wij allen met elkaar delen geweld aan. Wij erkennen dat wij er niet in zijn geslaagd een leven te leiden vervuld van compassie en dat sommigen uit naam van hun religieuze overtuiging het totale menselijke leed zelfs groter hebben gemaakt.

  Daarom roepen wij iedereen op om:

   • compassie opnieuw te maken tot de kern van levensbeschouwelijk functioneren* en van moreel handelen
   • terug te keren naar het oude principe dat iedere interpretatie van geschriften die aanzet tot geweld, haat of minachting geen enkele legitimiteit heeft
   • garant te staan voor de verstrekking van correcte en respectvolle informatie over andere tradities, levensbeschouwingen* en culturen aan jongeren
   • positieve waardering van culturele en levensbeschouwelijke* verscheidenheid te stimuleren
   • bij te dragen aan medeleven, gebaseerd op kennis, voor het leed van alle mensen – ook van hen die wij als onze vijanden zien.

  Het is van wezenlijk belang dat wij compassie in onze gepolariseerde wereld maken tot een duidelijke, lichtende en dynamische kracht. Indien compassie is geworteld in principiële vastbeslotenheid om uit te stijgen boven egoïsme, kan zij politieke, dogmatische en levensbeschouwelijke* grenzen slechten.

  Als product van onze wezenlijke afhankelijkheid van elkaar, speelt compassie een fundamentele rol binnen menselijke relaties en bij een volwaardig mensdom. Compassie voert naar verlichting en is onmisbaar voor het realiseren van een eerlijke economie en een harmonieuze wereldgemeenschap die in vrede leeft met elkaar.